We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
American University - School of International Service (SIS)

American University - School of International Service (SIS)

American University - School of International Service (SIS)

Giới thiệu


Các Trường Dịch vụ Quốc tế (SIS) tại Đại học Hoa Kỳ hiểu rằng những thách thức toàn cầu phức tạp đòi hỏi các giải pháp liên ngành, hợp tác. Cộng đồng SIS đa dạng được thống nhất bởi ý tưởng về dịch vụ.

Các giảng viên chuyên nghiệp, nhân viên hỗ trợ, và mạng lưới các đồng nghiệp đã hoàn thành chuẩn bị cho sinh viên về sự nghiệp trong các vấn đề quốc tế, chú ý tới sự nhạy cảm và hiểu biết giữa các văn hoá, chuyên môn và kỹ năng phân tích mạnh mẽ. SIS luôn được xếp hạng là một trong mười trường hàng đầu về các vấn đề quốc tế bởi tạp chí Chính sách đối ngoại.

Câu hỏi