We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© ©Calvin University
Calvin University Online

Calvin University Online

Calvin University Online

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1876, Đại học Calvin là một trường nghệ thuật tự do được xếp hạng hàng đầu trang bị cho sinh viên từ 45 tiểu bang Hoa Kỳ, 63 quốc gia và bảy tỉnh của Canada để suy nghĩ sâu sắc, hành động công bình và sống hết lòng như những tác nhân đổi mới trên thế giới của Đấng Christ. Trường đại học được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học và cung cấp hơn 100 lựa chọn học thuật. Sinh viên Calvin tham gia thực tập, học tập dịch vụ và nghiên cứu với đội ngũ giảng viên đẳng cấp thế giới.

Calvin được US News & World Report xếp hạng thứ 3 trong danh sách các trường Đại học Khu vực Trung Tây năm 2020. Chín mươi chín phần trăm sinh viên tốt nghiệp tại Calvin được tuyển dụng hoặc đang học sau đại học trong vòng chín tháng sau khi tốt nghiệp.

Địa điểm

  • Grand Rapids

    Burton Street Southeast,3201, 49546, Grand Rapids

    Câu hỏi