We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
University of Denver, Graduate School of Social Work

University of Denver, Graduate School of Social Work

University of Denver, Graduate School of Social Work

Giới thiệu

Trường Cao học Công tác Xã hội của Đại học Denver là nơi dành cho những người có mục đích - các nhà giáo dục, học giả và nhân viên xã hội đa dạng, sáng tạo, những người thúc đẩy công bằng xã hội thông qua những ý tưởng và hành động can đảm. Công việc của chúng tôi được hướng dẫn bởi bằng chứng, được thúc đẩy bởi cộng đồng của chúng tôi và được truyền cảm hứng từ tinh thần khám phá, đổi mới và cởi mở của Colorado.

Giá trị của chúng tôi

Triết lý hướng dẫn của công tác xã hội bao gồm các giá trị tạo ra khuôn khổ cho giáo dục, nghiên cứu và sự tham gia của cộng đồng về công tác xã hội.


Những lý tưởng tiến bộ

Công bằng và bình đẳng, công bằng xã hội và kinh tế, đa dạng văn hóa và tự do

Trọng tâm hệ thống

Sự tập trung độc đáo của công tác xã hội vào các hệ thống và tác động của chúng đối với con người là khái niệm trung tâm định hình chương trình giảng dạy, nghiên cứu và thực hành của chúng tôi

Kiến thức công tác xã hội

Xuất sắc trong việc phát triển kiến ​​thức công tác xã hội và phổ biến kiến ​​thức đó tới sinh viên, cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách

Thay đổi xã hội

Trách nhiệm thúc đẩy sự thay đổi xã hội và lãnh đạo nghề công tác xã hội trong nỗ lực này

Địa điểm

  • Denver

    2148 S High St, Denver, CO, United States, 80208, Denver

    Câu hỏi