We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Piedmont Community College Online

Piedmont Community College Online

Piedmont Community College Online

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Piedmont làm phong phú thêm cuộc sống bằng cách cung cấp các cơ hội giáo dục, đào tạo và văn hóa để học tập suốt đời và thành công nghề nghiệp trong các cộng đồng địa phương, khu vực và toàn cầu.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Piedmont cố gắng trở thành người đóng góp hàng đầu cho sức sống kinh tế, giáo dục và văn hóa của cộng đồng bằng cách cung cấp các dịch vụ và chương trình chất lượng cao nhằm đảm bảo sự thành công của sinh viên trong phát triển cá nhân và thành tích nghề nghiệp.

Địa điểm

  • Roxboro

    College Drive,1715, 27573, Roxboro

    Câu hỏi