We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Charleston

University of Charleston

University of Charleston

Giới thiệu

Tại UCSOP, chúng tôi cung cấp một chương trình giảng dạy được truyền tải công nghệ, năng động và nghiêm ngặt để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi thực hành trong môi trường chăm sóc sức khỏe đang thay đổi nhanh chóng hiện nay. Chúng tôi tự hào đào tạo những dược sĩ của ngày mai để chăm sóc bệnh nhân nhân ái, vận động chính sách và gắn kết cộng đồng.

Mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình trong cộng đồng của chúng tôi để tác động tích cực đến sức khỏe của các cộng đồng đó. Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau để mang lại kiến thức về dược và chăm sóc sức khỏe cho bạn và tổ chức của bạn.

Địa điểm

  • Charleston

    MacCorkle Avenue Southeast,2300, 25396, Charleston

    Các chương trình

    Câu hỏi