Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kinh tế Kinh tế chính trị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
  • Kinh tế chính trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kinh tế Kinh tế chính trị

Các lĩnh vực của nền kinh tế chính trị có thể bao gồm các tác động của các quy định của chính phủ trên mọi cấp độ kinh tế từ một quan điểm trên toàn thế giới để tiêu thụ cá nhân. Học sinh cũng có thể học ý nghĩa lịch sử và xã hội của môn học này để hiểu làm thế nào các thị trường bị ảnh hưởng bởi chính sách công như toàn cầu hóa tiếp tục xu hướng.