Keystone logo

8 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hình sự Luật hình sự 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật hình sự
  • Luật hình sự
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hình sự Luật hình sự

Những người quan tâm đến việc ngăn chặn khủng bố hoặc vi phạm nhân quyền có thể muốn tham gia các khóa học về luật hình sự. Các lớp điển hình dạy các học giả về bằng chứng và bằng chứng. Học sinh cũng có thể học về luật ngoài hợp đồng hoặc luật hợp đồng.