Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học nông nghiệp Nông học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học nông nghiệp
  • Nông học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học nông nghiệp Nông học

Một chương trình nông học thường cung cấp cho sinh viên một khóa học dựa trên khoa học tải. Các chương trình tập trung nghiên cứu thực vật và đất đai, cùng với chính sách, các vấn đề và mối quan tâm cho ngành nông nghiệp. Các khóa học có thể bao gồm bảo tồn đất, di truyền cây trồng và các vấn đề nông nghiệp toàn cầu.