Keystone logo

4 Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ học ứng dụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Ngôn ngữ học
  • Ngôn ngữ học ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ học ứng dụng

Học song ngữ và tiếp thu ngôn ngữ thứ hai thông qua hội thoại và phân tích việc tiếp thu ngôn ngữ giúp các nhà nghiên cứu ngôn ngữ ứng dụng phát triển các lý thuyết về học ngôn ngữ. Các thông tin này sau đó có thể được dùng để sửa đổi các chính sách ngôn ngữ và giảng dạy cho sinh viên hiệu quả hơn.