Keystone logo

7 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu tính đa dạng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu văn hóa
  • Nghiên cứu tính đa dạng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu tính đa dạng

    Một chương trình nghiên cứu về sự đa dạng có thể có các lớp học về cả lý thuyết về sự khác biệt và khả năng đọc viết phê bình. Mặc dù bằng cấp này rất quan trọng trong hầu hết mọi ngành nghề, nhưng nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn tiếp tục kiếm được việc làm trong lĩnh vực vận động chính sách, truyền thông và tư vấn.