We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

1 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu văn hóa Nghiên cứu bản địa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu văn hóa
  • Nghiên cứu bản địa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu văn hóa Nghiên cứu bản địa

Các nghiên cứu bản địa có thể phân tích một số khía cạnh của người dân bản địa, quá khứ và hiện tại, từ khắp nơi trên thế giới. Nghiên cứu chi tiết của các cộng đồng này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về thế giới từ góc nhìn toàn cầu.