Keystone logo

11 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu khu vực Nghiên cứu châu Âu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu khu vực
  • Nghiên cứu châu Âu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu khu vực Nghiên cứu châu Âu

Các Maastricht Hiệp ước 1993 đã có phân nhánh lớn hơn nhiều so với các chính sách kinh tế một mình. Kỷ luật của nghiên cứu châu Âu đã phát triển để hiểu những ảnh hưởng nhiều của những thay đổi này và làm thế nào để làm việc với họ thông qua các môn học như lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh doanh, Kinh tế.