Keystone logo

5 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu di cư 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu phát triển
  • Nghiên cứu di cư
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu di cư

    Nghiên cứu di cư là một nghiên cứu dựa trên rộng rãi đánh giá quá trình di cư của con người trong bối cảnh toàn cầu. Các lĩnh vực nghiên cứu di cư đang trở nên phổ biến khi các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới đấu tranh để đưa ra các quyết định khó khăn trong một môi trường xã hội và chính trị ngày càng gây tranh cãi.