Keystone logo

33 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (33)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột

    Mặc dù xung đột luôn luôn là một phần của lịch sử, nghiên cứu hòa bình và xung đột nhằm giảm xung đột trong tương lai bằng cách nghiên cứu cách để tránh nó. Điều này được thực hiện bằng cách nghiên cứu nguyên nhân của cuộc xung đột bạo lực, sau đó giải thích cho những người khác xung đột bắt đầu như thế nào và làm thế nào để quản lý hoặc tránh nó.