Keystone logo

12 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu phát triển xã hội bền vững 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Bền vững
  • Nghiên cứu phát triển xã hội bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu phát triển xã hội bền vững

Các lớp về phát triển bền vững xã hội thường nghiên cứu việc sử dụng các khái niệm từ các ngành khác nhau để đưa ra các đánh giá về tính bền vững của một số xu hướng khác nhau nổi bật đối với con người. Các lớp học thường xem xét các vấn đề như đạo đức, phong trào xã hội, môi trường, chính trị và phát triển đất đai.