Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Nhận thức luận 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Triết học
  • Nhận thức luận
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Nhận thức luận

    Các sinh viên khoa nhận thức luận phân tích bản chất của tư tưởng con người và những hạn chế của nó. Với các phương pháp triết học, các học giả có thể điều tra bản chất của kiến thức, tính hợp lý và nhận thức. Học sinh cũng kiểm tra suy nghĩ trừu tượng và kiến thức thực nghiệm để đưa ra lý thuyết về mối quan hệ và giá trị của chúng.