Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Rối loạn phát triển 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Khoa học về khuyết tật
  • Rối loạn phát triển
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Rối loạn phát triển

Lĩnh vực rối loạn phát triển liên quan đến các nhu cầu về tâm thần kinh và thể chất phát sinh từ các khuyết tật phát triển. Các lĩnh vực trọng tâm có thể bao gồm tâm lý học, phục hồi thể chất và chức năng, tư vấn và các dịch vụ giáo dục. Các chương trình có thể dẫn đến sự nghiệp trong nhiều môi trường công cộng và tư nhân.