Keystone logo

8 Trực tuyến Các chương trình trong Sự phát triển của trẻ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Giáo dục mầm non
  • Sự phát triển của trẻ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Sự phát triển của trẻ

    Một chương trình về phát triển trẻ em có thể chuẩn bị cho học sinh đánh giá sự phức tạp trong quá trình phát triển của trẻ. Bằng cách hiểu sự giao thoa giữa sự phát triển tinh thần, thể chất và cảm xúc, các học giả có thể giúp lập kế hoạch và tạo điều kiện thực hành phù hợp với sự phát triển với gia đình và trong cộng đồng của họ.