Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Sinh học biển 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Sinh học
  • Sinh học biển
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Sinh học biển

    sinh học biển liên quan đến việc nghiên cứu sinh vật biển ở đại dương cũng như trong môi trường nước mặn như đất ngập nước, vùng cửa sông, lạch, vũng, vịnh và vịnh nhỏ. nhà sinh học biển nghiên cứu thực vật, động vật và các nước thân để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các sinh vật và môi trường của họ.