Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Tài chính định lượng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính định lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Tài chính định lượng

    Các chương trình tài chính định lượng là một cách hay để tìm hiểu làm thế nào mô hình toán học có thể được sử dụng để dự đoán và phân tích hành vi của các hệ thống tài chính phức tạp. Các chủ đề có thể bao gồm mọi thứ từ xác suất và số liệu thống kê đến việc thiết kế các thuật toán tiên đoán.