Keystone logo

13 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính doanh nghiệp 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính doanh nghiệp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính doanh nghiệp

nghiên cứu tài chính của công ty như thế nào các doanh nghiệp quản lý nhà nước về tài chính của họ với tài sản và nợ phải trả. Điều này bao gồm các vấn đề bên trong và sự tương tác với các cổ đông. Một số đối tượng nghiên cứu bao gồm rủi ro, định giá, cổ phiếu và cổ tức. lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực này bao gồm ngân hàng và quản lý rủi ro.