Keystone logo

Trực tuyến Các chương trình trong Tài chính tính toán 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Tài chính tính toán

Một Thạc sĩ Khoa học tính toán tìm cách giải quyết nhu cầu của ngành công nghiệp tài chính cho những người mà có thể nắm bắt và hiểu các khái niệm tài chính và lý thuyết, và đó có thể mô hình các khái niệm và lý thuyết trong các chương trình máy tính có khả năng đóng góp cho lĩnh vực khác nhau của tài chính khu vực.