Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Tương tác giữa người và máy tính 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Hệ thống Thông tin
  • Tương tác giữa người và máy tính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Tương tác giữa người và máy tính

    Một chương trình về tương tác giữa người và máy tính có thể nhấn mạnh khoa học máy tính, tâm lý học và xã hội học nhằm nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc có lợi cho cả hai. Các chủ đề nghiên cứu có thể bao gồm các chương trình giao diện, thuật toán và công nghệ máy tính.