Keystone logo

7 Trực tuyến Các chương trình trong Tin sinh học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Khoa học Đời sống
 • Tin sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học Đời sống (7)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

   Trực tuyến Các chương trình trong Tin sinh học

   Với trọng tâm là thu thập và phân tích thông tin, các chương trình tin sinh học nói chung dạy học sinh cách nghiên cứu thông tin sinh học. Các chương trình có thể bao gồm các khóa học dựa trên khoa học, cùng với các lớp học về máy tính, hệ thống dữ liệu, phương pháp thu thập và phân tích thông tin.