Keystone logo

56 Trực tuyến Các chương trình trong Xây dựng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Xây dựng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Xây dựng (56)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Xây dựng

Nghiên cứu xây dựng có thể dẫn đến một sự nghiệp trong việc xây dựng các tòa nhà mới, sửa chữa những cái cũ hay kiểm tra công việc như vậy. Trường này cũng bao gồm đường xá, cầu cống và các phương tiện giải trí. Học sinh có thể mong đợi để chi tiêu một số thời gian nghiên cứu sử dụng hợp lý vật liệu và kỹ thuật.