Keystone logo

38 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Xã hội học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Xã hội học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (38)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Xã hội học

Ngành xã hội học hướng tới việc phân tích và tìm hiểu các thành phần khác nhau tạo nên xã hội hoặc một nền văn minh. Sinh viên được tìm hiểu cách các xã hội này tổ chức, cũng như làm thế nào mà nó có thể duy trì. Các vấn đề nhân văn khác cũng có thể sẽ được nghiên cứu.